TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการแข่งขันประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ปี 2561
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร " การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น " สำหรับบุคลากร
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โครงการ ICT สัญจร ครั้งที่ 3
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Suite for Education และ TSU Mail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design
โครงการ ICT สัญจร ครั้งที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม adobe captivate
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์พื้นฐาน
โครงการ ICT สัญจร


หน้าที่ :