สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
บริการข้อมูล
แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2561-2564
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี60 ระดับมหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี 60 ระดับหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์
แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
การจัดการความรู้
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    การจัดการความรู้  
-->  หน้า 1