สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
วาระงานผู้อำนวยการ
วาระงานรองผู้อำนวยการ
เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์(เก่า)
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

 

ปรัชญา
สั่งสมความรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาสังคม ด้วยคุณธรรม


ปณิธาน
สำนักคอมพิวเตอร์มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมหาวิทยาลัยสู่ความทันสมัย


พันธกิจ

1. จัดหาและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

2. จัดหาและให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    และการบริหารงานมหาวิทยาลัย

4. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถนำระบบมาใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและพอเพียง

5. มีบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่องค์กรสารสนเทศที่ทันสมัย


ค่านิยม

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดค่านิยมขององค์กรไว้เป็น "iSmart" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด

i = Innovation คือ นวัตกรรมด้าน IT

S = Service Mind คือ มีจิตใจพร้อมในการให้บริการ

m = Mastery คือ มีความเป็นมืออาชีพ

a = Accountability คือ มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

r = Relationship คือ มีน้ำใจ เปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง

t = Teamwork คือ มีการทำงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเต็มที่