สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการของเรา
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร
สำหรับบุคคลทั่วไป
แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ
สถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่าย
ระบบโทรศัพท์แบบไอพี (IP Telephony)
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายไร้สาย (TSUWiFi)
คู่มือการใช้งาน
จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์
 
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต กลับหน้าหลัก

      สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้บริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจทั้งในด้านการเรียนการสอน การบริหารงานและการวิจัย ของนิสิตและบุคลากร โดยติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อให้บริการทั้งววิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง