สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 26 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 
     

เมื่อวันที่ 11-22 มิถุนายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับ กศน. อำเภอป่าพะยอม จัดโครงการ " การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนสำหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย" ให้กับนักศึกษากศน.อำเภอป่าพะยอม ที่จะจบการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 51 คน โดยมีนางเบญจมาภรณ์  สุพิทยพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม เป็นประธานเปิดและปิดโครงการ  ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง และอาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนนักคอมพิวเตอร์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนายกฤษฎา คงหนู เป็นวิทยากรและมีนิสิตฝึกงานจำนวน 4 คนช่วยในการอบรม