สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 12 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 
     

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ โดย อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง