สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Suite for Education และ TSU Mail
 
     

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Suite for Education และ TSU Mail  เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น