สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
 
     

เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่สนใจพัฒนาเว็บไซต์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนะนำวิธีการสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก  รวดเร็ว  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ