สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 
     

เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 27 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ครูผู้สอน  เพื่อนำไปสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อการเรียนให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ